Tuulepark on olulise ruumilise mõjuga ehitis ning eriplaneeringu kaudu saab leida sellele parima võimaliku asukoha. Haljala vald on algatanud eriplaneeringu, et selgitada välja kas ja millistel tingimustel on elektrituulikute rajamine Haljala valla idaossa võimalik.

Eriplaneeringu algatamine ei tähenda seda, et otsus tuulikute ehitamiseks on juba tehtud, vaid sellega luuakse võimalus koostöös kogukonna, kohaliku omavalitsuse ja arendajatega teemat uurida ja arendada.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering jaotub kahte etappi. Esimeses etapis kaalutakse ja võrreldakse elektrituulikute rajamiseks (üksikult või tuuleparkidena) võimalikke asukohti, et leida neist kõige sobivamad. Teises etapis kavandatakse valitud asukohtadele juba detailsem lahendus, sealhulgas tuulikute arv, kõrgus ja nende paiknemine.

Eriplaneeringuga samal ajal viiakse läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). Selle eesmärk on teada saada, missugune otsene, kaudne või vahetu mõju on võimalikel elektrituulikutel looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale.

Valla ja arendajate eesmärk on eriplaneeringu protsessid läbi viia avatult, läbipaistvalt ning kõiki osapooli kaasavalt. Oleme valmis kõigi huvitatud osapooltega suhtlema ning küsimustele ja muredele igal hetkel vastama. Avalikkust ja kohalikku kogukonda on kavas kõigist oma sammudest aegsasti teavitada. Nii oluline objekt nagu tuulepark saab sündida vaid valla, kohaliku kogukonna ja arendaja üksmeeles. Seetõttu on oluline, et kõik osapooled säilitaks avatud meele.

Eriplaneeringu ajajoon

Haljala valla kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine

I etapp

Algatamine Aprill 2023
Riigihanke läbi viimine planeeringu ja keskkonnamõjude hindamise konsultandi leidmiseks Juuni-juuli 2023
Asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi koostamine August – September 2023
Asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek ja arutelud Oktoober-detsember 2023
Asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi täiendamine avaliku väljapaneku ja arutelude järgselt Jaanuar 2024
Asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande koostamine Veebruar-Märts 2024

Asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande esitamine kooskõlastamiseks
Jaanuar 2025
Asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande avalik väljapanek Märts 2025
Asukoha eelvaliku otsuse ja KSH I etapi aruande vastuvõtmine Mai 2025