Avalik väljapanek

Haljala vallavalitsus korraldab planeerimisseaduse (PlanS) §100 alusel Haljala valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku 10. juunist kuni 26. juulini 2024. a.

Planeeringu eesmärgiks on välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Haljala valla haldusterritooriumi kesk- ja idaosas (eriplaneeringu pindala 240 km²). Tuulepark on mitmest vähemalt 30 meetri kõrgusest elektrituulikust ning elektrituulikuid omavahel ja neid liitumispunktiga ühendavatest seadmetest, ehitistest ning rajatistest koosnev elektrijaam. Eriplaneeringust huvitatud isikuteks on OÜ Irbeni ja Sunly Wind OÜ.

Avaliku väljapaneku jooksul on eriplaneeringu materjalid elektrooniliselt kättesaadavad Haljala valla veebilehel eriplaneeringu alamlehelt: Tuuleparkide eriplaneering – Haljala vald. Paberkandjal on eriplaneeringu materjalid asutuste lahtiolekuaegadel kättesaadavad Haljala vallamajas (Tallinna mnt 13, Haljala alevik), Haljala Vallaraamatukogus (Rakvere mnt 10, Haljala alevik) ja Varangu seltsimajas / Haljala Vallaraamatukogu teeninduspunktis (Varangu küla, Haljala vald).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta arvamust. Arvamused palume saata Haljala vallavalitsusele elektrooniliselt aadressile haljala@haljala.ee või postiga aadressile Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Virumaa 45301.

Avalik arutelu

Avalikul väljapanekul olevaid materjale tutvustav avalik arutelu toimub 18. juunil 2024. a kell 18.00 Haljala rahvamajas teisel korrusel (Tallinna mnt 13, Haljala alevik). Oled oodatud osalema!

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatame oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu (PlanS §101 alusel) toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.